Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van PEKAR GROUP VOF, met commerciĆ«le benaming ā€˜KARINA URBINAā€™ met maatschappelijke zetel te 7822 MESLIN - L'EVEQUE, Chemin du Stoquoi 28, met het ondernemingsnummer BE0627.766.677, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Karina Urbina en Pedro Tanghe.

KARINA URBINA leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. Voor de uitvoering van de diensten is KARINA URBINA de verwerkingsverantwoordelijke.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook tussen KARINA URBINA en de klant en de potentiƫle klant, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klanten of de potentiƫle klant. Door het plaatsen van een bestelling , inclusief de gratis inschrijving voor een event of webinar, erkent de klant of potentiƫle klant de algemene voorwaarden van KARINA URBINA te aanvaarden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk[1] zijn overeengekomen.

KARINA URBINA behoudt zich het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Het gebruik van onze diensten staat gelijk met kennisname van en akkoord met deze algemene voorwaarden en de wijzigingen daarvan.

Artikel 2: Dienstverlening

Karina Urbina biedt jou volgende gratis en betalende diensten:

Gratis webinars, masterclasses, workshops, challenges, ā€¦
Betalende diensten: seminar live, workshops online, online trainingen (zelfstudie), groepstrainingen (live of online), individuele training (live en online)
Artikel 3: Totstandkoming en duur van de overeenkomst

Door ondertekening van het inschrijvingsformulier voor de betalende trainingen komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met KARINA URBINA tot stand in het geval van een live of online traject, programma, training, event, workshop, webinar, masterclass of andere. Bij het online gedeelte komt de overeenkomst automatisch tot stand vanaf de aankoop en/of de inschrijving. De overeenkomst komt eveneens tot stand van zodra iemand inschrijft voor een gratis webinar of wanneer iemand via Karina Urbina manueel wordt ingeschreven na het winnen van een training of seminarie.

Artikel 4: Rechten en plichten van organisator en klant

4.1. Correctheid van gegevens

De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens bij de registratie, evenals voor de gegevens die worden gebruikt voor online trainingen (gratis of betalend), workshops of seminars, webinars en masterclasses. Daarnaast moet de klant alle noodzakelijke informatie doorgeven die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Eventuele wijzigingen in de klantengegevens moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven via [email protected]

4.2. Motivatie en inzet

Karina Urbina verwacht van jou als klant motivatie en actieve inzet om de door jou gestelde doelen te bereiken.

Wij verwachten een respectvolle attitude en communicatie naar Karina Urbina of naar de teamleden en/of andere deelnemers, waarbij hun rechten en privacy in acht worden genomen.

4.3. Correct gebruik van onze diensten en online tools

De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik van de online tools, en voor het correct uitvoeren van een back-up. Hij/zij moet zich onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten.

De login die de klant ontvangt voor het online gedeelte is persoonlijk en mag niet worden doorgegeven aan derden. Bij overtreding hiervan is Karina Urbina in de mogelijkheid om een schadevergoeding aan te rekenen die gelijk staat aan 50% van de training.

4.4. Vastleggen en wijzigen van data

Wanneer de inschrijver zich inschrijft voor een cyclus van trainingen of een enkele training worden bij aanvang alle data vastgelegd. Naast een cyclus van trainingen kan dit eveneens gaan om workshops, events en seminars. Het vastleggen van de data gebeurt -voor alles wat niet individueel is- door Karina Urbina. Voor de individuele trainingen worden alle data door Karina Urbina en de klant vastgelegd. Het is echter de verantwoordelijkheid van de klant om zelf actie te ondernemen om de afspraken in te boeken per e-mail.

Een deelnemer mag enkel deelnemen aan de online workshops, events, groepstrainingen of individuele trajecten als het verschuldigde bedrag volledig is betaald. Bij individuele trajecten die in schijven afbetalen, moet de eerste factuur betaald worden alvorens de eerste afspraak kan plaatsvinden.

Aangezien de live dagen in groep of online worden georganiseerd, liggen deze data vast en kunnen deze data enkel door Karina Urbina worden gewijzigd, bijvoorbeeld omwille van ziekte of omwille van te weinig deelnemers. De inschrijver kan Ć©Ć©nmalig, en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname aan een live dag, seminar live, workshop online, online training (zelfstudie), groepstraining (live of online), individuele training (live en online) verplaatsen naar een andere datum binnen de 12 maanden in die verstande dat dit minstens 7 werkdagen vĆ³Ć³r de desbetreffende training live dag schriftelijk gemeld wordt. De deelnemer mag aan deze dag deelnemen op het ogenblik dat nieuwe live dagen worden georganiseerd voor een eerstvolgende opstartende groep ondernemers. Indien de klant na een Ć©Ć©nmalige verplaatsing opnieuw niet aanwezig is, ongeacht de reden, vervalt het recht om de training te verplaatsen naar een nieuwe datum en zal geen refund worden gedaan.

Daarnaast zijn er individuele coaching sessies, waarvan de datum kan worden gewijzigd, op voorwaarde dat de deelnemer een termijn van minimum 2 dagen respecteert. Vervolgens wordt een nieuwe datum vastgelegd. Indien niet tijdig schriftelijk wordt verwittigd, dan vervalt deze sessie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zelf de afspraken in te boeken. Voor de individuele trajecten dienen de afspraken binnen de 6 Ć  12 maanden opgenomen te worden (conform het gekozen traject), zoniet vervallen deze uren of afspraken.

Indien de klant annuleert zonder reden of niet komt opdagen, kan er een schadevergoeding geƫist worden. De training of de individuele coaching sessie zal echter niet worden terugbetaald.

De volledige cyclus mag door de inschrijver maximaal gespreid worden over de maximale duurtijd van het traject (6 maanden of 12 maanden), behoudens in geval van afwijkend schriftelijk akkoord. De duurtijd kan bijgevolg korter zijn indien de afspraken of opgenomen uren korter op elkaar volgen. Indien de klant niet alles opneemt binnen een termijn van 6 of 12 maanden, vervallen deze uren automatisch en wordt in geen geval een refund gegeven.

Indien iemand deelneemt aan een groepstraject, verwachten wij dat deze persoon minstens 70% aanwezig is. Indien dit niet het geval is, zal geen diploma of attest worden uitgereikt en zal in geen geval een refund plaatsvinden.

De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich binnen de vooropgestelde termijn door een derde te laten vervangen, voor zowel online, groep als individueel, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per e-mail aan KARINA URBINA en mits deze persoon kennis heeft van de organisatie en de business activiteiten van de klant. Er zal echter geen vergoeding worden terugbetaald.

Het verplaatsen of annuleren van de individuele trainingsuren / trainingsdag op de trainingsdag zelf is Ć©Ć©nmalig mogelijk, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving, minstens zeven dagen voorafgaand aan de datum van training. Elke navolgende vraag tot verplaatsing of annulatie zal tot gevolg hebben dat deze sessie komt te vervallen.

KARINA URBINA doet er alles aan om de opgegeven data en tijden van de trainingen zo goed als mogelijk te respecteren. Alle daarnaast bijkomende kosten buiten de training (verplaatsing, horeca uitgaven, parking, overnachting indien van toepassing, etc.) zijn steeds en uitsluitend ten laste van de deelnemer. Deze kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op KARINA URBINA, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

Wanneer -in het geval van individuele trajecten- de klant vroegtijdig wil stoppen, dan is hij/zij hoe dan ook het volledige bedrag van het traject verschuldigd. Er zal in geen geval een refund worden gedaan.

4.5. Locatie

De locatie hangt steeds af van het soort training, met name:

In geval van de gratis webinars, masterclasses, workshops, challenges, ā€¦ zal dit online plaatsvinden of live op locatie.

In geval van de betalende trainingen is dit voor:

- Seminar live, workshops online: online of live op locatie

- Online trainingen (zelfstudie) online

- Groepstrainingen (live of online): online of live (hetzij bij Karina Urbina thuis, hetzij op een andere locatie)

- Individuele training (live en online): online of op locatie van de klant of bij Karina Urbina of elders

De locatie bepaald door KARINA URBINA moet gerespecteerd worden. In onderling overleg kunnen partijen overeenkomen om te opteren voor een online training, indien de voorziene dienstverlening dit toelaat. KARINA URBINA organiseert namelijk zowel live dagen als online dagen en individuele uren. Deze laatste kunnen zowel fysisch als online doorgaan. De uiteindelijke beslissing om een live dag te wijzigen naar een online dag ligt bij KARINA URBINA, idem voor het wijzigen van de initieel gecommuniceerde locatie.

4.6. Weigering deelnemer

KARINA URBINA behoudt zich het recht om een deelname van een inschrijver op eender welke training te weigeren zonder hiervoor enige reden te moeten opgeven.

Gedurende de looptijd van de trainingen, sessies, trajecten, livedagen, workshops, seminaries of andere soorten trainingen of events -gratis of betalend- heeft KARINA URBINA het recht om een deelnemer te verwijderen uit de groep en een alternatief aan te bieden, indien blijkt dat deze deelnemer nefast is voor het groepsgebeuren.

4.7. Auteursrechten en intellectuele eigendom

De auteursrechten ten opzichte van het door ons aan jou beschikbaar gestelde materiaal dienen door de klant te worden gerespecteerd. Dit materiaal (werkboek, slides, audio, video en andere documentatie) mag alleen door de klant gebruikt worden, het mag niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geƫxploiteerd of gedeeld met derden.

Het maken van beeld- of geluidsopnames tijdens bijeenkomsten (ongeacht welke vorm) is niet toegestaan, tenzij wij hier vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Het maken van opnames tijdens een individuele afspraak is toegestaan mits je dit vooraf aan ons kenbaar hebt gemaakt. Het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan voor persoonlijk gebruik.

4.8. Communicatie

Je kan online met andere deelnemers communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de groep op Facebook. Je verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Commerciƫle uitingen zijn alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plekken of met onze toestemming. Wij mogen zonder nader bericht van jou berichten en reacties verwijderen, als de inhoud het verwijderen daarvan de inhoud rechtvaardigt.

Artikel 5: Prijsopgave

De prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief eventuele bijkomende kosten en worden opgenomen in een afzonderlijk inschrijvingsdocument tussen KARINA URBINA en de klant voor de online live trainingen, groepstrainingen en/of individuele trainingen of trajecten. Voor de online trainingen en het seminar staat het op de website.

De klant kan steeds een beroep doen op de KMO portefeuille, hiervoor verwijzen we naar de bepalingen op de website van Vlaio en naar de bepalingen in artikel 8 van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 6: Facturatie en betalingsverplichtingen

6.1. Tenzij anders vermeld zijn alle facturen contant netto bij aflevering van de factuur betaalbaar. Overeenkomstig de uitdrukkelijke clausule van eigendomsvoorbehoud blijft het geleverde materiaal exclusief eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

Een overzicht van de respectievelijke betaaltermijnen conform het type dienstverlening:

Seminar live, workshops online: gebeurt online bij inschrijving
Online trainingen (zelfstudie): gebeurt online bij inschrijving
Groepstrainingen (live of online): de kostprijs MOET volledig betaald zijn VOOR de start van de training, al dan niet via de KMO portefeuille. Dit betekent dat het dossier aangevraagd moet worden bij KMO portefeuille, bevestigd en betaald worden VOOR DE START van de training, alsook de betaling van de btw op onze rekening VOOR de start van de training. Individuele training (live en online): idem als de betaling van de groepstrainingen (zie hierboven)
6.2. De klant kan er echter voor opteren om ofwel het volledige traject in Ć©Ć©n betaling uit te voeren of een betaling per module. Indien de dienstverlening echter aan de hand van een promopakket werd aangekocht, dan engageert de klant zich voor het totale bedrag.

6.3. Opschorting: Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door KARINA URBINA binnen de overeenkomst aan de klant overgedragen rechten en toegangen en deelname opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen.

De rechten en toegangen van de klant en diens deelname kunnen eveneens worden geschorst indien Karina Urbina er zelf voor kiest om een bepaalde deelnemers volledig uit te sluiten uit de training of deelname.

6.4. Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in art. 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002 en een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10% van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR.

Alle betwistingen van kosten dienen via aangetekend schrijven binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan KARINA URBINA. Indien geen tijdige betwisting KARINA URBINA bereikt, wordt verondersteld dat de klant akkoord gaat met de gefactureerde diensten en wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Na deze termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd, en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

6.5. Speciale aanbiedingen zijn steeds beperkt in de tijd en niet overdraagbaar

Speciale aanbiedingen zijn niet overdraagbaar aan derden en moeten worden opgenomen binnen de 12 maanden na intekening.

Artikel 7: Annulatie

KARINA URBINA heeft haar dienstverlening onderverdeeld in drie categorieƫn, waarbij per categorie criteria zijn bepaald om een inschrijving of opdracht al dan niet mits een geldige reden te kunnen annuleren rekening houdend met de eraan gekoppelde vergoeding die verschuldigd zal zijn zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling.

7.1. Seminars

* 50% van het premium ticket of VIP ticket, of van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen, bonussen en BTW is verschuldigd indien de annulatie uiterlijk Ć©Ć©n maand voor de start van het seminar schriftelijk (via e-mail) aan KARINA URBINA wordt overgemaakt.

* Het volledige factuurbedrag is verschuldigd indien de annulatie plaatsvindt binnen de maand voor aanvang van het seminar.

* Meerdaagse opleiding: Indien u een ticket aankoopt voor een meerdaags seminar, en u kan Ć©Ć©n van deze data niet aanwezig zijn, dan worden de niet opgenomen dag(en) niet terugbetaald.

Een seminar mag Ć©Ć©n maal verplaatst worden zonder dat hiervoor kosten worden aangerekend, mits binnen de vooropgestelde termijn wordt verwittigd.

Het is de klant ook toegestaan om zich te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per e-mail aan KARINA URBINA en mits deze persoon kennis heeft van de organisatie en de business activiteiten van de klant.

Bij een annulatie voor de effectieve start dienst een schadevergoeding te worden betaald, met name de annulatiekost. Bij een stopzetting tijdens een individuele begeleiding of opleidingstraject is het totale bedrag verschuldigd aangevuld met een stopzettingskost.

Karina Urbina heeft het recht om het seminar te verplaatsen of te annuleren indien er bijvoorbeeld te weinig inschrijvingen zijn. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via e-mail.

7.2. Trajecten, live opleidingen en online live trainingen

Na het volgen van de eerste live dag (bij een duur van minstens 2 dagen) kunnen deelnemers alsnog beslissen om hun inschrijving voor het vervolg van het traject of opleiding te annuleren, waarna het volledig reeds betaalde bedrag zal worden terugbetaald. Een annulatie op een later tijdstip tijdens het traject of training heeft tot gevolg dat geen terugbetaling mogelijk zal zijn.

7.3. Online training

Het volledige factuurbedrag is verschuldigd. Er geldt een 30 dagen ā€˜niet tevreden, geld terugā€™ garantie.

Artikel 8: KMO portefeuille

KARINA URBINA werd erkend als dienstverlener in het kader van de KMO Portefeuille onder nummer DV0224914. De KMO portefeuille kan worden aangewend onder de voorwaarden vermeld op de website van vlaio. De inschrijver of opdrachtgever is eraan gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de overheid. Het niet van toepassing zijn van tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als geldige reden worden ingeroepen voor annulering.

De aanvraag, als zowel de betaling, alsook de btw moet volledig afgerond zijn voor de training start. De KMO portefeuille storting van de bijdrage dient binnen de 2 weken na aanvraag ingediend te worden en betaald.

De btw wordt rechtstreeks aan Karina Urbina betaald. Indien de volledige afhandeling van betaling niet in orde is voor de start van de training , kan Karina Urbina de deelnemer weigeren. Indien de eigen bijdrage of btw niet tijdig worden voldaan, is een schadevergoeding verschuldigd.

Inzake uw aanvraag van de KMO portefeuille ben u zelf verantwoordelijk voor de correctheid van uw gegevens.

Karina Urbina is echter niet verantwoordelijk indien de overheid wijzigingen aanbrengt in het percentage van tegemoetkoming (op heden 30%). Dergelijke wijziging zal namelijk geen aanleiding kunnen geven tot een annulatie door de klant of het eisen van een schadevergoeding.

Artikel 9: Inspanningsverbintenis

Niettegenstaande dat alle inzichten en informatie hun nut al hebben bewezen voor heel wat ondernemers, kan KARINA URBINA niet garanderen dat dit alles tot dezelfde resultaten zal leiden als in de vooropgestelde doelstellingen die gegeven worden. De voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. De beloftes worden als richtlijn bedoeld voor de mogelijk te behalen resultaten. KARINA URBINA kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer de resultaten van de voorbeelden niet haalt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Karina Urbina, met inbegrip van haar medewerkers en externe experts) besteedt uiterste zorg aan de kwaliteit van haar dienstverlening die zij te goeder trouw en met de nodige vakkennis verstrekt. Zij werkt op basis van een middelenverbintenis. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, directe, indirecte, financiƫle of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toepassing, de interpretatie of het gebruik van de verleende opleiding, begeleiding, adviezen en/of informatie.

Wij bieden jou kennis en inzichten, alsook ondersteuning om het beste te halen uit jezelf en je business. Wij geven nadrukkelijk geen garanties voor het behalen van een bepaald (financieel) resultaat.

Ons aanbod is erop gericht om jou te helpen om een succesvolle ondernemer te worden. Maar het is jouw verantwoordelijkheid als klant om zelf voor zijn transformatie, ontwikkeling en implementatie te zorgen. Het succes van de klant is afhankelijk van zijn eigen inzet, motivatie, leervermogen competenties en kwaliteiten.

Iedere leveringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor KARINA URBINA tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.

In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een training niet plaats kan vinden op de vooropgestelde datum of locatie. In dergelijk geval zal KARINA URBINA er alles aan doen om de deelnemer te verwittigen van deze wijzigingen. De deelnemer kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar Ć©Ć©n van de volgende gelijkaardige trainingen. De deelname wordt in geen enkel geval terugbetaald, tenzij anders vermeld door KARINA URBINA. KARINA URBINA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor reeds geboekte reis & verblijfkosten door de deelnemer.

KARINA URBINA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan of verplaatsing voor, tijdens of na of annulering van de trainingen. KARINA URBINA heeft hier dus geen afzonderlijke verzekering BA voor. De deelnemers dienen zelf dus de nodige voorzieningen te nemen.

KARINA URBINA is niet verantwoordelijk voor diefstal en schade die zich voordoet tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten.

Artikel 11: Overmacht

KARINA URBINA is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de cliƫnt ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door KARINA URBINA geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van KARINA URBINA, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: specifieke maatregelen bepaald door de overheid (zoals Covid-19), machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Indien KARINA URBINA door enige vorm van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. KARINA URBINA zal echter de nodige inspanningen leveren om de klant een alternatief aan te bieden.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door KARINA URBINA. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciĆ«le knowhow, methoden en concepten, brochures, projecten, cursusmateriaal, geluidsopnames en de inhoud van trainingen. De inhoud van de website, afbeeldingen, logoā€™s, tekeningen, fotoā€™s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 13: Overname van personeel

Het is geen van de in een overeenkomst betrokken partijen toegestaan tijdens de looptijd van de overeenkomst en/of binnen een jaar na beƫindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen, anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaand mondeling overleg en schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 14: Verwerking van persoonsgegevens

De klant bevestigt het privacy beleid van KARINA URBINA te hebben ontvangen, en klant bevestigt dat hij de voorwaarden van het privacy beleid van KARINA URBINA met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens aanvaard heeft. U kan het privacy beleid ook steeds consulteren via onze website [link toevoegen]

Indien u niet opgenomen wenst te worden in de deelnemerslijst, dient u dit aan te geven bij inschrijving via [email protected]

Indien Ć©Ć©n van de bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens of enig andere bepaling niet geldig zou zijn, dan aanvaarden alle partijen dat deze wordt vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

Inzake de overeenstemming met de geldende wetgeving, omtrent rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming of voor de opvolging van een eventueel informatiebeveiligingsincident kan u contact opnemen met de privacy verantwoordelijke via [email protected]

Artikel 15: Gebruik van fotoā€™s en beeldmateriaal

De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat fotoā€™s en videoā€™s die tijdens de trainingen, workshops, events en seminars gemaakt worden openbaar mogen geplaatst worden, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media, dvd, ā€¦). Indien u niet wenst op beeldmateriaal te verschijnen, dient u dit bij inschrijving aan te geven via [email protected]

Ā 

Ā 

Artikel 16: Confidentialiteit

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 17: Catering en informatie m.b.t. mogelijke voedselallergieƫn

Om onze deelnemers een zo kwalitatief en gepersonaliseerd mogelijke service te bieden, wordt voor de seminars en live events en trainingen waarvoor catering wordt voorzien, bij de deelnemers steeds nagevraagd of zij eventueel voedselallergieƫn hebben. Deze informatie wordt zo goed als mogelijk aan de cateraar doorgegeven. KARINA URBINA kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten door de cateraar.

Artikel 18: Klachten

Karina Urbina hecht veel belang aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Eventuele klachten over onze dienstverlening dienen op straffe van definitief verval binnen de 8 dagen na de inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier, hetzij de factuurdatum, geformuleerd en per aangetekend schrijven aan KARINA URBINA verstuurd te worden. Het behandelen door KARINA URBINA na deze datum houdt geen verzaking van dit verval in.

Artikel 19: Toepasselijk recht en oplossing van geschillen

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van PEKAR GROUP / KARINA URBINA is gevestigd.

Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, dan heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden. KARINA URBINA behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Desgevallend brengt KARINA URBINA de gewijzigde tekst ter kennis van de klant.

Ā 

Ā 

[1] Via contract, inschrijving, inschrijvingsformulier

Ā 

Versie datum: 01 augustus 2023